Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tải tại đây

1.Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020

2. Dự thảo Quyết định