Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

   Ngày 14/8/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (sau đây gọi tắt là Nghị định số 91).

   Nghị định bao gồm 05 chương và 38 điều, bao gồm: Chương I – Quy định chung;  Chương II – Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Chương III – Quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại ; Chương IV – Xử phạt vi phạm hành chính; Chương V – Điều khoản thi hành. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2020, Nghị định này thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác, Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác.

   Nghị định 91 quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn (SMS, MMS, USSD), thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

                                                                              Hình minh hoạ

   Đối tượng áp dụng là: tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo tại Việt Nam.

   Nghị định số 91 đã làm rõ cách hiểu về "Tin nhắn rác" như sau: (a) Tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo tại Nghị định này; (b) Tin nhắn vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng .

   Đối với Thư điện tử rác bao gồm các loại sau: (a) Thư điện tử quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc thư điện tử quảng cáo vi phạm các quy định về gửi thư điện tử quảng cáo tại Nghị định này; (b) Thư điện tử vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

                                                                           Hình minh họa

    Đối với cuộc gọi rác bao gồm các loại sau : (a) Gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc gọi điện thoại quảng cáo vi phạm các quy định về gọi điện thoại quảng cáo tại Nghị định này; (b) Gọi điện thoại vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

    Những nội dung chính quy định tại Chương II về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có nêu cụ thể:  (1)Về các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác gồm : Biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác Điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Danh sách không quảng cáo; Danh sách đen địa chỉ IP phát tán thư điện tử rác. (2) Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng gồm: Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng ; Trách nhiệm của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử; Trách nhiệm của Người quảng cáo; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng.

   Nội dung tại Chương III về Quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại có nêu cụ thể : (1) Quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại gồm: Nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo; Yêu cầu đối với tin nhắn quảng cáo; Yêu cầu về gắn nhãn tin nhắn quảng cáo; Yêu cầu về chức năng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo;Yêu cầu đối với thư điện tử quảng cáo;  Yêu cầu gắn nhãn thư điện tử quảng cáo; Yêu cầu về thông tin của người quảng cáo bằng thư điện tử; Yêu cầu về chức năng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo; Yêu cầu đối với cuộc gọi điện thoại quảng cáo. (2) Hệ thống quản lý tên định danh bao gồm: Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia; Quy định về việc sử dụng tên định danh; Hồ sơ đăng ký cấp tên định danh; Phương thức nộp hồ sơ đăng ký cấp tên định danh; Cấp Giấy chứng nhận tên định danh; Cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh; Gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh; Thu hồi tên định danh. (3) Quy định về chế độ báo cáo gồm: Chế độ báo cáo; Thời gian, hình thức báo cáo;

    Nội dung tại Chương IV, Xử phạt vi phạm hành chính gồm: (1) Bổ sung điểm c, d, đ khoản 2; điểm p, q, r, s khoản 4; điểm e, g khoản 6, khoản 7a, điểm c khoản 10 Điều 94 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; (2)  Bổ sung điểm c, d, đ, e khoản 1; điểm e khoản 2; điểm l, m, n, o, khoản 3, khoản 3a, khoản 3b, khoản 4a Điều 95 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; (3) Bổ sung điểm e, g khoản 2 Điều 120 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;

                                                                               Hình minh họa

   Theo đó, từ ngày 01/10/2020, những hành vi vi phạm liên quan tới thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ tùy theo hành vi, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng; mức phạt cao nhất có thể lên đến 100.000.000 đồng và buộc thu hồi số điện thoại do thực hiện hành vi vi phạm. Những hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại quảng cáo, dịch vụ nội dung qua tin nhắn tùy theo hành vi sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng; mức phạt cao nhất có thể lên đến 170.000.000 đồng.

   Đầu số 5656 – Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác

   Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác do Cục An toàn thông tin, thuộc Bộ Thông tin và truyền thông xây dựng, vận hành. Hệ thống này tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656), thư điện tử rác. Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản tin nhắn quảng cáo tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656).

   Người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

   Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) là cơ quan điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử và người quảng cáo có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin)./.

                                                                                                                                         T.Quế

Tải Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác  TẠI ĐÂY.


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4728713
Số người đang truy cập: 3

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung