SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Ba Ria - Vung Tau Department of Information and Communications

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lãnh đạo sở thông tin truyền thông Bà rịa - Vũng tàu
1 Đỗ Hữu Hiền Giám đốc

 

Điện thoại: 0254.3512777

Email: hiendh@sotttt.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

1. Lãnh đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động của Sở theo quy định của pháp luật và chức trách được giao.

2. Chủ tài khoản Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Trực tiếp, chỉ đạo, điều hành chung các lĩnh vực:

- Xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuộc chức năng quản lý của Sở;

- Công tác cán bộ; Tổ chức bộ máy; Đào tạo nhân lực thông tin và truyền thông; Kế hoạch và tài chính;

- Công tác thi đua, khen thưởng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng;

- Công tác quốc phòng, an ninh; Bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế dân chủ cơ sở;

- Công tác thanh tra, pháp chế; Cải cách hành chính; Kiểm soát thủ tục hành chính; ISO và tiếp công dân;

- Hợp tác với các tỉnh, thành phố và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, truyền thông;

- Cấp phép các hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền của Sở;

- Công tác liên quan về phòng chống cháy nổ; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; các thông tin liên lạc khẩn cấp khác;

- Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đề án phát triển đô thị thông minh; Đề án Truyền thông hình ảnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới; Xóa đói giảm nghèo;

- Công tác liên quan về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh.

4. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Người phát ngôn Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Thực hiện các công tác khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

7. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Trung Tâm công nghệ thông tin và Truyền thông.

8. Trực tiếp theo dõi phụ trách địa bàn: thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và huyện Côn Đảo.

9. Theo dõi, phối hợp hoạt động với tổ chức, đơn vị: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; Hội Nhà Báo; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

10. Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ sở; Chủ tịch các Hội đồng Nâng lương, nâng lương trước thời hạn; Chủ tịch một số Hội đồng khác; Trưởng Ban Quy chế dân chủ cơ sở.

11. Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

12. Theo dõi tham gia các hoạt động Khối thi đua Khoa học – Văn hóa – Xã hội.

 

2 Trương Hữu Chiến Phó giám đốc

 

Điện thoại: 0254.3727367

Email: chienth@sotttt.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

1. Thay mặt Giám đốc Sở điều hành hoạt động chung của Sở khi Giám đốc vắng mặt.

2. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3. Trực tiếp, chỉ đạo, điều hành chung các lĩnh vực:

- Lĩnh vực bưu chính - viễn thông; Lĩnh vực tần số vô tuyến điện;

- Lĩnh vực thông tin đối ngoại;

- Lĩnh vực thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện;

- Lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; Thông tin điện tử; Quảng cáo;

- Lĩnh vực về sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính , sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, đối tượng quyền sở hữu công nghiêp lĩnh vực thông tin và truyền thông.

4. Chỉ đạo nội dung thông tin tuyên truyền theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

5. Công tác phổ biến pháp luật trong cơ quan Sở; Giám định tư pháp.

6. Công tác quản lý liên quan đến lĩnh vực báo chí.

7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về báo chí, xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử.

8. Chỉ đạo triển khai các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

9. An ninh thông tin trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện.

10. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

11. Trực tiếp theo dõi phụ trách địa bàn: huyện Long Điền, Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc.

- Các cơ quan đại diện báo chí của Trung ương tại Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ truyền hình; Các cơ quan phát hành bản tin.

12. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công đối với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

13 Làm nhiệm vụ: Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng chuyên môn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và phân công của Giám đốc Sở.

14. Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 

3 Lê Việt Trung Phó giám đốc

 

Điện thoại: 0254.3727999

Email: trunglv@sotttt.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

          1. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Trực tiếp, chỉ đạo, điều hành chung các lĩnh vực:

- Lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin;

- Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số;

- Lĩnh vực an toàn thông tin;

- Công tác liên quan đến các hoạt động về thúc đẩy ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; dịch vụ công trực tuyến; chứng thực điện tử, chính quyền điện tử, đô thị thông minh, phục vụ người dân và doanh nghiệp…;

- Hệ thống một cửa điện tử; quản lý văn bản; trục tích hợp, liên thông…;

- Hạ tầng Trung tâm dữ liệu, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, hạ tầng công nghệ thông tin cho Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh; An toàn thông tin...;

- Công tác liên quan đến hạ tầng mạng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, IPV6; truyền số liệu chuyên dùng; hệ thống hội nghị truyền hình; ….

- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; an toàn thông tin;

- Công tác thẩm định trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông theo phân công của giám đốc sở.

       3. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan.

4. Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

5. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công đối với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện;

6. Theo dõi chỉ đạo Công tác Công đoàn Sở; Công tác dân vận chính quyền;

7. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo: Phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin;

8. Trực tiếp theo dõi phụ trách địa bàn huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ;

9. Theo dõi, phối hợp hoạt động với tổ chức, đơn vị: Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

10. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng chuyên môn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Tổ giúp việc và phân công của Giám đốc Sở.

11. Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.