SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Ba Ria - Vung Tau Department of Information and Communications

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lãnh đạo sở thông tin truyền thông Bà rịa - Vũng tàu
1 Đỗ Hữu Hiền Giám đốc

 

Điện thoại: 0254.3512777

Email: hiendh@sotttt.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động của Sở theo quy định của pháp luật và chức trách được giao;

- Chủ tài khoản Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trực tiếp chỉ đạo các công tác sau:

+ Tổ chức và cán bộ;

+ Kế hoạch và tài chính;

+ Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

+ An ninh - quốc phòng; bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Pháp chế; Cải cách hành chính; Kiểm soát thủ tục hành chính; ISO  

+ Công tác tiếp công dân; Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng;

+ Qui chế dân chủ cơ sở;

+ Chương trình mục tiêu quốc gia về thông tin và truyền thông; phát triển đô thị thông minh;

+ Hợp tác với các tỉnh, thành và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, truyền thông;

+ Đào tạo nhân lực thông tin và truyền thông;

+ Quy hoạch hạ tầng bưu chính, viễn thông, CNTT, PTTH, hạ tầng viễn thông thụ động, báo chí xuất bản…

 

2 Trương Hữu Chiến Phó giám đốc

 

Điện thoại: 0254.3727367

Email: chienth@sotttt.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

- Trực tiếp phụ trách các công tác sau:

+ Công tác liên quan về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh;

+ Bản quyền về sản phẩm và dịch vụ BCVT, CNTT; sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí; khuyến mại…

+ Quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm; quảng cáo trên môi trường mạng, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin;…

+ Lĩnh vực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn chất lượng…

+ Công tác thông tin, tuyên truyền; thông tin cơ sở; 

+ Công tác phổ biến pháp luật trong cơ quan Sở; giám định tư pháp;

+ Công tác liên quan về phòng chống cháy nổ; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

+ Công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; Mạng thông tin phục vụ công tác PCTT&TKCN và các thông tin liên lạc khẩn cấp khác;

+ Chương trình mục tiêu QG về Xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo;…

 

3 Lê Việt Trung Phó giám đốc

 

Điện thoại: 0254.3727999

Email: trunglv@sotttt.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

- Trực tiếp phụ trác các công tác sau:

+ Công tác liên quan đến các hoạt động về thúc đẩy ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước;

+ Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính; dịch vụ công trực tuyến; chứng thực điện tử, chính quyền điện tử, đô thị thông minh…

+ Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp;

+ Hệ thống một cửa điện tử; quản lý văn bản; trục tích hợp, liên thông…

+ Hạ tầng Trung tâm dữ liệu, Trung tâm điều hành ĐTTM,  hạ tầng CNTT cho Chính quyền điện tử , Đô thị thông minh; an toàn thông tin...

+ Công tác liên quan đến hạ tầng mạng CNTT trong cơ quan nhà nước, IPV6; truyền số liệu chuyên dùng; hệ thống hội nghị truyền hình; ….