SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Ba Ria - Vung Tau Department of Information and Communications

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ  CƠ CẤU TỔ CHỨC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU  

        Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ về việc ban hành, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

          Căn cứ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

          Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

                      

 A. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

I. VĂN PHÒNG SỞ.

1. Vị trí, chức năng:

Văn phòng Sở là một phòng chức năng của thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Sở). Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của Sở, các hoạt động chung giữa các phòng, các đơn vị thuộc Sở; làm đầu mối quan hệ với các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh và các địa phương theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; thực hiện công tác tham mưu tổng hợp; tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế; hành chính quản trị, quản trị mạng; cải cách hành chính; văn thư lưu trữ; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; tài chính-kế toán, chế độ chính sách; quân sự, dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa"; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật; thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Thực hiện công tác tham mưu tổng hợp:

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác của các phòng và đơn vị trực thuộc theo định kỳ. Ghi và quản lý biên bản họp của cơ quan. 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện chương trình công tác của Sở đã được Giám đốc Sở phê duyệt, đồng thời tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định.

- Phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước theo sự phân công của Giám đốc; tổ chức truyền đạt quyết định của Giám đốc cho các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan có liên quan.

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan quy chế dân chủ cơ sở. xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị xây dựng lịch công tác tuần, tháng của cơ quan;

b) Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế:

- Nghiên cứu, đề xuất về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. Xây dựng quy chế làm việc của Sở.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở và các chức danh khác trong Sở; Thực hiện đúng thủ tục đề bạt, bổ, miễn nhiệm các chức danh Trưởng - Phó phòng và Ban Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

- Tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ của cơ quan.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch về nhân sự hàng năm theo quy định; cử Ban Giám đốc là thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh, các Ban Chỉ đạo thực hiện trong cơ quan; đề nghị UBND tỉnh và Sở Nội vụ giao biên chế hàng năm và tổ chức thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao; thực hiện các thủ tục thành lập, giải thể các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; tổ chức triển khai quán triệt và hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức.

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với công chức, người lao động của Sở bao gồm: Chế độ tiền lương; chế độ Bảo hiểm xã hội; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm; điều động, tiếp nhận, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật; các chế độ nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, buộc thôi việc; quản lý hồ sơ của CBCC, hướng dẫn công tác đánh giá và bổ sung lý lịch cán bộ, công chức nhân viên hợp đồng theo và các chế độ chính sách khác theo quy định.

- Phối hợp với phòng Thanh Tra trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến CBCC cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ và triển khai thực hiện

- Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về CBCC, báo cáo công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

c) Thực hiện công tác Hành chính - Quản trị, Quản trị mạng:

- Xây dựng nội quy cơ quan, quy chế làm việc và mối quan hệ phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ, thực hiện lễ tân, trang trí các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, hội nghị, toạ đàm, sơ, tổng kết, phục vụ tiếp khách của lãnh đạo Sở do Sở tổ chức và đề nghị thanh quyết toán các chi phí phục vụ.

- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan, xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, đề xuất Giám đốc Sở phê duyệt và phối hợp các phòng có liên quan thực hiện các thủ tục mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm, vật tư công cụ làm việc, định mức nhiên liệu, cước điện thoại… cho các hoạt động của cơ quan;

- Quản lý, điều động xe cơ quan phục vụ công tác theo quy định và theo phân công của Giám đốc Sở; theo dõi việc cấp phát và đề nghị quyết toán nhiên liệu xe công vụ.

- Bảo đảm điều kiện, các phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, tài sản cơ sở vật chất phục vụ công tác của lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của CBCC trong cơ quan.

- Giúp Giám đốc Sở bố trí, sắp xếp nơi làm việc, các điều kiện làm việc của CBCC; đề xuất sửa chữa trụ sở, phòng làm việc của cơ quan.

- Tổ chức thực hiện công tác an ninh, công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn, bảo vệ cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của Sở (xây dựng dự toán, lập KH ứng dụng CNTT của Sở,...).

- Xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử của Sở.

d) Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính:

- Thường trực công tác cải cách thủ tục hành chính và Ban Chỉ đạo thực hiện công tác ISO 9001:2008 trong Quản lý hành chính nhà nước, tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Sở.

- Theo dõi và tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo cơ chế "một cửa".

 - Tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của Sở (hàng tuần,hàng tháng, sơ kết, tổng kết và theo yêu cầu của lãnh đạo Sở) và các báo cáo về cải cách hành chính theo quy định.

- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

- Chủ trì hoặc phối hợp cùng các đơn vị trong Sở xây dựng các quy chế, quy định trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của Sở và công tác cải cách hành chính trong cơ quan.

đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ:

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của pháp luật;

- Quản lý hệ thống văn bản đến - đi và các chương trình, đề án về ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư lưu trữ tại Sở.

- Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sao chụp, phân phối, lưu trữ công văn đi, công văn đến, thư từ, tài liệu theo đúng quy đinh của pháp luật. Bảo vệ bí mật tài liệu, phản ánh kịp thời thông tin đột xuất, phân hướng xử lý công văn trước khi chuyển đến Giám đốc qua mạng e-Office hoặc đi bên ngoài (đối với thư từ, công văn mang tính chất cá nhân).

- Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản tài liệu đưa vào lưu trữ theo quy định. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước.

- Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định.

- Xây dựng Quy chế Văn thư - Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ tại Sở.

e) Thực hiện công tác và thi đua, khen thưởng và kỷ luật:

- Tham mưu cho Giám đốc các thủ tục và trình tự trong công tác thi đua, khen thưởng đối với CBCC, nhân viên hợp đồng theo quy định;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan.

- Tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Sở,Tỉnh, Bộ phát động và tham gia các công tác xã hội của địa phương;

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, khối thi đua các Sở ngành kinh tế (Khối III) và Hội đồng xét sáng kiến.

- Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thi đua - khen thưởng theo quy định.

f) Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán:

- Tổng hợp, xây dựng dự toán thu-chi ngân sách cho các chương trình hoạt động của Sở hàng năm trình Giám đốc xem xét trước khi trình cấp trên phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Quản lý chi tiêu, thanh quyết toán nguồn kinh phí quản lý hành chính (khoán chi) và các nguồn ngoài khoán chi: kinh phí chương trình dự án, mua sắm, cải tạo, sửa chữa,…

-Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính của Sở theo quy định của Nhà nước.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính - kế toán.

- Lập quyết định phân bổ kinh phí hoạt động Văn phòng Sở và bổ sung hoặc điều chỉnh kinh phí (nếu có).

- Quản lý, giám sát thực hiện tình hình sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí: Kinh phí giao tự chủ (kinh phí khoán); Kinh phí cải cách tiền lương...;

- Lập báo cáo tài chính và đối chiếu kinh phí hàng quý, năm với KBNN và Sở Tài chính.

- Đánh giá việc sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản nhà nước giao cho Sở theo quy định của pháp luật.

- Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào cuối năm.

- Quản lý tình hình thu – chi nguồn thu phí, lệ phí xuất bản phẩm không kinh doanh; nguồn thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư; nguồn trích xử phạt của Thanh tra.

- Quản lý và báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí xuất bản phẩm với cơ quan thuế (bộ phận ấn chỉ) hàng tháng và quyết toán cuối năm.

- Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán các khoản chi chuyển khoản, chi tiền mặt theo đúng quy định pháp luật.

- Phối hợp với các phòng trong công tác lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc phát sinh (nếu có).

- Tham mưu trình Ban giám đốc, góp ý với các phòng những nội dung có liên quan đến công tác kế toán, tài chính.

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, đánh giá khấu hao tài sản hàng năm.

g) Về công tác xây dựng pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh;

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

h) Về công tác thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông tại Tỉnh;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

i)Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

k) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Kỷ luật; Hội đồng lương; Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở;

Văn phòng có quyền yêu cầu các phòng thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của đơn vị.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu: Văn phòng Sở được tổ chức bao gồm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và các chuyên viên, cán sự, nhân viên lái xe, bảo vệ, tạp vụ, trong đó:

- Chánh Văn phòng: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng; được ký thừa lệnh Giám đốc Sở trong các loại văn bản về Báo cáo tháng, thông báo kết luận giao ban, lịch công tác tuần, giấy giới thiệu, danh sách đề cử vào các Ban chỉ đạo trong tỉnh, trích lục, sao y văn bản và một số loại giấy tờ hành chính.

Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc Văn phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Chánh Văn phòng: trực tiếp giúp việc Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở trong quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác thuộc Văn phòng: là công chức, nhân viên hợp đồng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, tỉnh  và của Sở.

b) Biên chế:

- Biên chế hành chính của Văn phòng Sở nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Văn phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

4. Mối quan hệ và kinh phí hoạt động

a) Mối quan hệ:

- Văn phòng Sở chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở;

- Văn phòng Sở chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, văn thư, lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh, Sở Nội vụ;

- Văn phòng Sở có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, Văn phòng các cơ quan chức năng thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Bộ; 

b) Kinh phí hoạt động: Nằm trong nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Sở;

II. THANH TRA SỞ.

1. Vị trí, chức năng:

- Thanh tra Sở là cơ quan thuộc cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Thanh tra Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực thông tin và truyền thông (báo chí, in; xuất bản; bưu chính; viễn thông; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) trên địa bàn tỉnh. Giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành quản lý và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông có con dấu riêng; Hoạt động của Thanh tra Sở phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, kịp thời. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh BR-VT.

- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước hữu quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Giúp Giám đốc Sở tổ chức công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

- Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến lĩnh vực thanh tra, khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm hành chính về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND huyện, thành phố thuộc Tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin.

- Tổ chức, tham gia bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cán bộ làm công tác thanh tra.

- Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Sở.

 - Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về dịch vụ công ích.

 - Thanh tra, kiểm tra, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo sự phân công chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Tổ chức thực hiện và báo cáo việc kê khai tài sản của CBCC hằng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị thuộc Sở;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Tư pháp.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở tại Tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của mình trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp.

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

b) Quyền hạn:

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đang có nguy cơ gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

- Thực hiện các quyền hạn theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a/ Cơ cấu: Thanh tra Sở được tổ chức bao gồm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các chuyên viên, thanh tra viên, trong đó:

- Chánh Thanh tra: trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Thanh tra Sở và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách

- Phó Chánh Thanh tra: trực tiếp giúp Chánh Thanh tra, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Thanh tra Sở; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác thuộc Thanh tra Sở: là CC thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, đư­ợc bổ nhiệm và cấp thẻ Thanh tra viên để thực hiện nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm khi đủ điều kiện và theo quy định của pháp luật.

Từng công chức thuộc Thanh tra Sở phải chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện, các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật đối với Thanh tra viên.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, tỉnh  và của Sở.

b) Biên chế:

- Biên chế hành chính của Thanh tra Sở nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Thanh tra có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

4. Mối quan hệ và kinh phí hoạt động

a) Mối quan hệ công tác :

- Thanh tra Sở chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở.

- Thanh tra Sở chịu sự lãnh đạo hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra nhà nước  của Thanh tra Tỉnh và chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thanh tra Sở có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở và phòng Văn hoá và Thông tin của huyện, thị, thành phố và các đơn vị ngoài ngành trong tỉnh BR-VT

b) Kinh phí hoạt động: Nằm trong nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Sở

III. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH.

 1. Vị trí, chức năng:

Phòng Kế hoạch -Tài chính là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở (sau đây gọi tắt là Phòng KH-TC). Phòng KH-TC có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch; tài chính, thống kê; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kinh tế về dịch vụ công; phí, lệ phí; quản lý kinh tế chuyên ngành về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông,truyền dẫn phát sóng,tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh, truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về thông tin và truyền thông:

- Trên cơ sở đề xuất của các phòng chức năng về quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn (tháng, quý, 1 năm và 5 năm) trong việc phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn Tỉnh, Phòng KH-TC xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; tài chính, thống kê; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kinh tế về dịch vụ công; phí, lệ phí; quản lý kinh tế chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trình Giám đốc hoặc cấp có thẩm quyền ban hành; 

 - Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; 

b) Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án và tình hình phát triển ngành:

- Căn cứ theo kế hoạch, chương trình, dự án đã được duyệt, Phòng KH-TC theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai của chủ đầu tư và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ lên Ban Giám đốc.

- Tổng hợp, đề xuất ghi vốn đầu tư hằng năm cho các chương trình, dự án và các hoạt động thường xuyên khác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông dựa trên tiến độ thực hiện thực tế.

- Đề xuất lên lãnh đạo Sở các hướng giải quyết các vấn đề khó khăn về thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án.

- Đề xuất hướng giải quyết đối với các trường hợp không thực hiện theo đúng kế hoạch được duyệt; hoặc vi phạm các quy định về đầu tư xây dựng trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước.

c) Thẩm định các chương trình, dự án:

- Tổ chức thẩm định báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình, dự án thông tin và truyền thông theo quy trình, quy định thẩm định đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành và trình lên Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt.

- Thẩm định kế hoạch đấu thầu cho các dự án thông tin và truyền thông và trình lên Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt.

d)Thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đấu thầu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;            

e) Quản lý về giám định đầu tư và điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;            

f) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

- Khảo sát nhu cầu về bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh để tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ của cán bộ công chức thông tin và truyền thông.

- Khảo sát nhu cầu nhân lực trình độ cao tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn và quản lý cho doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho ngành thông tin và truyền thông  trên địa bàn Tỉnh và phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

g) Quản lý tài chính, tài sản thuộc quyền quản lý của Sở

- Thực hiện công tác quản lý Ngân sách nhà nước, bao gồm lập và phân bổ dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán Ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;

- Hướng dẫn xây dựng tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động hành chánh  sự nghiệp, kinh phí hoạt động hàng năm và 5 năm;            

- Quản lý về công tác tài chính đối các đơn vị thuộc Sở. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị kế toán cấp I. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở thực hiện lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông; thực hiện phân bổ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao cho các đơn vị thuộc Sở và điều chỉnh phân bổ dự toán theo thẩm quyền của Sở. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách đối với các đơn vị thuộc Sở; quản lý tài sản công của Nhà nước thuộc quyền quản lý của Sở theo quy định;

- Đánh giá việc sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản nhà nước giao cho các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, tham gia xây dựng chế độ thống kê, thông tin kinh tế chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, quản lý thực hiện chế độ báo cáo thống kê, thông tin kinh tế chuyên ngành;              

- Chủ trì tổ chức xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án và cơ chế tài chính đảm bảo thực hiện chính sách cung ứng dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tổ chức, triển khai và quản lý thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;           

- Quản lý tài sản công của nhà nước thuộc quyền quản lý của Sở;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu: Phòng KH-TC được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó:

- Trưởng phòng: trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng Kế hoạch – Tài chính và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách

- Phó Trưởng phòng: trực tiếp giúp Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng Kế hoạch – Tài chính; chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

b) Biên chế:

- Biên chế hành chính của phòng KH-TC nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

4. Mối quan hệ và kinh phí hoạt động

a) Mối quan hệ công tác:

- Phòng KH-TC chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở;

- Phòng KH-TC có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; 

- Phối hợp với các phòng, các bộ phận, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở để thực hiện chức năng và nhiệm vụ chung của Sở;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   b) Kinh phí hoạt động: Nằm trong nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Sở.

IV. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

1. Vị trí, chức năng:

- Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) là một phòng chức năng của thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Phòng CNTT có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử (CNTT-ĐT). Nhằm tạo môi trường pháp lý, thể chế, chính sách, điều hành phối hợp, đào tạo, hợp tác quốc tế, thúc đẩy và hỗ trợ cho CNTT-ĐT phát triển. Hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia đầu tư, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, phát triển thị trường và cùng tham gia với tỉnh trong các hoạt động xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

a) Quản lý Nhà nước về xây dựng quy hoạch, kế hoạch:

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT-ĐT phù hợp với đặc thù của tỉnh và phù hợp với quy hoạch phát triển CNTT-ĐT của Quốc gia;

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, các chuẩn, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở;

b) Quản lý Nhà nước về CNTT-ĐT:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn công tác tổ chức và nghiệp vụ ứng dụng CNTT-ĐT phục vụ phát triển khoa học và công nghệ cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương; Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức các khóa học, tập huấn về nghiệp vụ quản lý Nhà nước về CNTT-ĐT cho các đối tượng chuyên trách  thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội thảo chuyên ngành; tổ chức các lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức công nghệ thông tin.

- Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở về nội dung chương trình, biện pháp thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương hàng năm.

- Nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về an toàn CNTT-ĐT phát triển ứng dụng CNTT-ĐT phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành.

- Xây dựng quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin; hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của UBND tỉnh.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở  hướng dẫn kiểm tra và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý Nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh chính sách, biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở. Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT-ĐT như: quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư, chính sách phát triển doanh nghiệp… của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Phối hợp với Thanh tra Sở giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của  cá nhân, các tổ chức về lĩnh vực CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh theo đúng pháp luật.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan kiểm tra tình hình hoạt động ứng dụng CNTT-ĐT phục vụ cải cách hành chính tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

- Tham mưu đề xuất Giám đốc hoặc phối hợp với Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các cơ quan liên quan quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh; hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Quản lý nhà nước về dự án

- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp phòng KH-TC thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các kế hoạch; dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán các dự án, hạng mục CNTT-ĐT trên địa bàn Tỉnh theo quy định pháp luật; Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá nghiệm thu các hạng mục công trình liên quan đến CNTT-ĐT và các dự án mua sắm máy móc, thiết bị đối với các dự án thuộc lĩnh vực CNTT-ĐT theo thẩm quyền quản lý được phân cấp;

d) Hợp tác phát triển:

- Tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức phát triển và ứng dụng CNTT-ĐT;

- Tham mưu Giám đốc Sở và phối hợp với các phòng ban trong các hoạt động hợp tác với các tỉnh/thành trong lĩnh vực CNTT-ĐT;

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu: Phòng Công nghệ thông tin được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó:

- Trưởng phòng: trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của phòng Công nghệ thông tin và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Phó Trưởng phòng: trực tiếp giúp Trưởng phòng Công nghệ thông tin, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của phòng Công nghệ thông tin; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Công nghệ thông tin, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

b) Biên chế:

Biên chế hành chính của phòng Công nghệ thông tin nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

4. Mối quan hệ và kinh phí hoạt động

a) Mối quan hệ công tác:

- Phòng CNTT chịu sự quản lý và chỉ đạo của Giám đốc Sở, chỉ đạo trực tiếp của phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin (theo phân công của Giám đốc Sở);

- Phòng CNTT chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ TT&TT.

- Phòng CNTT có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở TT&TT và các Sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn Tỉnh.

- Phòng CNTT chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về CNTT, ĐT đối với các bộ phận CNTT của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Phòng Kinh tế, phòng Văn hóa và Thông tin của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

b) Kinh phí hoạt động: Nằm trong nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Sở.

V. PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG:

1. Vị trí, chức năng:

- Phòng Bưu chính – Viễn thông (BC-VT) là một phòng chức năng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Phòng BC-VT có chức năng Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước trên địa bàn Tỉnh về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông (sau đây gọi tắt là Bưu chính - Viễn thông); Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý các dịch vụ công ích về bưu chính, viễn thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 a) Quản lý Nhà nước về xây dựng quy hoạch, kế hoạch:

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định, các chuẩn, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.

b) Quản lý Nhà nước về các dự án Bưu chính – Viễn thông:

- Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện lập, điều chỉnh hồ sơ dự án, hạng mục theo quy định của pháp luật.  

          - Chủ trì hoặc tham gia thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định đối với các dự án về đầu tư chuyên ngành bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

          - Tham gia kiểm tra giám sát, đánh giá nghiệm thu các hạng mục công trình, chương trình dự án về Bưu chính – Viễn thông theo thẩm quyền quản lý được phân cấp;

c) Quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông, internet:

 - Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh các chính sách, biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các văn bản, quy phạm pháp luật và quy định của Nhà nước về Bưu chính – Viễn thông.

- Phối hợp các cơ quan liên quan giúp Giám đốc Sở trong việc cấp giấy phép hoặc chứng nhận về bưu chính, viễn thông theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham gia kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật, tiêu chuẩn ngành, chất lượng dịch vụ, sản phẩm,…về bưu chính.

- Tham gia xử lý bưu gửi vô thừa nhận tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chuyển phát trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong công tác quản lý thuê bao di động trả trước, sử dụng số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép.

- Quản lý việc cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng mới xuất hiện trên nền Internet qua mạng viễn thông.

- Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong việc chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong công tác quản lý trò chơi trực tuyến.

d) Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo thông tin liên lạc:

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an toàn mạng bưu chính, viễn thông; an toàn và an ninh trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống lụt bão, thông tin về an toàn, cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

đ) Quản lý nhà nước về lĩnh vực tần số vô tuyến điện:

- Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy hoạch phân bổ tần số đối với các đài phát thanh, truyền hình, các doanh nghiệp, các cơ quan, cá nhân có sử dụng tần số hoạt động trên địa bàn tỉnh; Các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp cùng Trung tâm tần số vô tuyến điện Khu vực II giải quyết, xử lý can nhiễu; cấp giấy phép và thu hộ phí xin giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

e) Quản lý nhà nước về hạ tầng thông tin truyền thông:

- Phối hợp, tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

- Xây dựng quy trình phối hợp, tổ chức thực hiện và hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp từng bước hiện đại hóa, quang hóa, ngầm hóa và chỉnh trang làm gọn hệ thống mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh; từng bước hiện đại hóa, cập nhật mới cơ sở dữ liệu để kết nối tương thích với hệ thống dữ liệu của tỉnh; có sự phân cấp cho các doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

f) Hợp tác, nghiên cứu, phát triển về Bưu chính- Viễn thông:

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Bưu chính – Viễn thông.

- Công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hợp chuẩn, hợp quy đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính – viễn thông;

- Tổ chức, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Trường, viện, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp…trong việc nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, bảo mật và an ninh thông tin.

- Tham gia thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp Bưu chính – Viễn thông; phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị và hội chợ liên quan đến ngành Bưu chính – Viễn thông; các hoạt động hợp tác quốc tế, tham gia và tổ chức các hội nghị trong và ngoài nước về bưu chính, viễn thông.

- Tham gia chuẩn bị các nội dung về bưu chính, viễn thông để Ban Giám đốc tham dự các hội nghị trong nước và quốc tế.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở và là đầu mối trong các hoạt động hợp tác với các tỉnh, thành trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

- Giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước với các hoạt động của Hội, các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác do Giám đốc phân công.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu: Phòng Bưu chính – Viễn thông được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó:

- Trưởng phòng: trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của phòng Bưu chính – Viễn thông và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách

- Phó Trưởng phòng: trực tiếp giúp Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của phòng Bưu chính – Viễn thông; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

b) Biên chế:

Biên chế hành chính của phòng Bưu chính – Viễn thông nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

4. Mối quan hệ và kinh phí hoạt động

a) Mối quan hệ công tác:

- Phòng BC-VT chịu sự quản lý và chỉ đạo của Giám đốc Sở, chỉ đạo trực tiếp của phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Phòng Bưu chính - Viễn thông (theo phân công của Giám đốc Sở);

- Phòng BC-VT chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phòng BC-VT có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở, thanh tra Sở và các cơ quan chức năng trên địa bàn Tỉnh.

b) Kinh phí hoạt động: Nằm trong nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Sở.

VI. PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN:

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản (TT-BC-XB) là một phòng chức năng của thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Phòng TT-BC-XB có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Thông tin-Báo chí-Xuất bản), cụ thể:

  - Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về báo in và báo điện tử (bao gồm báo nói, báo hình báo điện tử trên mạng internet).

  - Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về xuất bản, in và phát hành.

- Giúp Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về loại hình nội dung thông tin trên internet theo qui định của pháp luật;

- Phối hợp với các phòng Bưu chính, viễn thông và phòng Công nghệ thông tin tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nội dung thông tin trên internet trên địa bàn theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên mạng internet theo quy định của Luật Quảng cáo; Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên mạng internet theo thẩm quyền và đúng Luật Quảng cáo.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Về báo chí

- Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển báo chí địa phương (Báo BR-VT, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Các trang tin điện tử của Báo BR – VT, Đài PTTH tỉnh và các ấn phẩm báo chí);

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình liên tịch phối hợp giữa ngành Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thuộc lĩnh vực báo chí;

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật, chế độ của nhà nước đối với cơ quan báo chí của địa phương.

- Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với báo chí trung ương và báo chí địa phương khác hoạt động trên địa bàn tỉnh BR – VT và theo phân cấp quản lý;

- Tham mưu tổ chức họp giao ban báo chí đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn;

- Tham mưu chỉ đạo công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài PTTH).

- Tổ chức đọc, kiểm tra, quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;

- Tham mưu và đề nghị cho phép tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp và thu hồi: Thẻ nhà báo; cấp giấy phép hoạt động báo chí; giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí; các ấn phẩm thông tin khác theo qui định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương;

- Tham mưu và đề nghị cho phép các cơ quan báo chí của các địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú tại địa phương;

- Theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí của địa phương sau khi được phê duyệt;

- Tham mưu quản lý nhà nước việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa phương theo qui định của pháp luật;

- Tham mưu quản lý nhà nước đối với các đơn vị truyền hình cáp (Truyền hình trả tiền) trên địa bàn;

- Triển khai hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực như: Báo chí, TVRO, truyền hình cáp, thiết lập trang tin điện tử…cho các Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thị, thành phố;

- Phối hợp Thanh tra Sở thanh kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với các hoạt động báo chí, việc nhập khẩu và lưu hành báo chí nước ngoài tại tỉnh BR – VT;

  bVề xuất bản, in và phát hành

- Tham mưu xây dựng qui hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản, cơ sở in, hệ thống phát hành trên địa bàn.

- Thẩm định hồ sơ xin phép thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan thuộc tỉnh để UBND tỉnh đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thành lập nhà xuất bản theo qui định của pháp luật;

- Thẩm định trình Giám đốc Sở việc cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liêu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của Tỉnh, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại Tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của thành Tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc Tỉnh theo quy định của pháp luật về xuất bản;

-  Thẩm định trình Giám đốc Sở việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại Tỉnh; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại Tỉnh;

- Quản lý lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu đã được cấp phép; phối hợp kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm luật;

- Kiểm tra phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm;

- Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm trên địa bàn.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản tại địa phương theo thẩm quyền;

c) Về Thông tin điện tử

- Tiếp nhận, thẩm định và tham mưu Giám đốc Sở cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở, các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế Điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đăng ký hoạt động trên địa bàn Tỉnh sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ;

- Công khai danh sách các Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ Điều kiện Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được cấp và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc Tỉnh quản lý, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các Điểm truy cập Internet công cộng và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Về thông tin đối ngoại

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở địa phương;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại, hợp tác Quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở địa phương theo quy định của pháp luật;

đ) Về thông tin cơ sở

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn;

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa Tỉnh.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Tỉnh.

e) Về quảng cáo

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan, tham mưu giúp Giám đốc Sở giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh theo thẩm quyền.

f) Về sở hữu trí tuệ

- Phối hợp với các phòng chuyên môn (Phòng Bưu chính – Viện thông, phòng Công nghệ thông tin) tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông (lĩnh vực thông tin và truyền thông), quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc lịnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa Tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

g) Về các hoạt động khác:

- Tham mưu việc triển khai thực hiện Cải cách hành chính, thực hiện ISO TCVN 9001-2008 trong việc cấp, đổi giấy phép thuộc lĩnh vực Thông tin - Báo chí – Xuất bản;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và phát hành Đặc san ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh BR – VT.

- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực Thông tin – Báo chí – Xuất bản trên địa bàn tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó:

- Trưởng phòng: trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách

- Phó Trưởng phòng: trực tiếp giúp Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của phòng TT-BC-XB; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

b) Biên chế:

- Biên chế hành chính của phòng TT-BC-XB nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

4. Mối quan hệ và kinh phí hoạt động

a) Mối quan hệ công tác:

- Phòng TT-BC-XB chịu sự quản lý và chỉ đạo của Giám đốc Sở, chỉ đạo trực tiếp của phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thông tin – Báo chí – Xuất bản (theo phân công của Giám đốc Sở);

- Phòng TT-BC-XB chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phòng TT-BC-XB có mối quan hệ Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính; Công nghệ Thông tin; Phòng Bưu chính – Viễn thông) để triển khai các Đề án, Chương trình kế hoạch của ngành thông tin và truyền thông và các kế hoạch, chương trình liên quan đến phòng TT-BC-XB; Phối hợp triển khai thực hiện Cải cách hành chính, thực hiện ISO TCVN 9001-2008 tại Sở Thông tin và Truyền thông;

- Phòng TT-BC-XB có mối quan hệ Phối hợp Thanh tra Sở tổ chức thanh kiểm tra, xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành  trên địa bàn;

b) Kinh phí hoạt động: Nằm trong nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Sở.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào nội dung Quy định này, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những điểm không còn phù hợp, Trưởng các phòng chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với Chánh Văn phòng kịp thời báo cáo và đề xuất Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh bổ sung, sửa đổi nội dung Quy định này cho phù hợp./.

B. CƠ CẤU, TỔ CHỨC BIÊN CHẾ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1.Cơ cấu tổ chức.

- Lãnh đạo sở.

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

            + Văn phòng.

            + Thanh Tra.

            + Phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin.

            + Phòng Thông tin - Báo chí và Xuất bản.

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

            + Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.