Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 19/11/2018 ĐẾN 23/11/2018

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
19/11

 

 

 

 

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

- 08 giờ Dự Hội thảo và lễ trao giao công nghệ số Việt Nam 2018;  Lễ  ra mắt Câu lạc bộ nhà lãnh đạo Thông tin Truyền thông

- Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội

- Hội truyền thông số Việt Nam

- PGĐ Lâm

 - 07 giờ 30 Khai giảng lớp bồi dưỡng Kỹ năng sử dụng các dịch vụ máy tính phục vụ công việc hiệu quả (Từ ngày 19/11 đến 23/11/2018)

- Trung tâm CNTT-TT

- PGĐ Chiến

- Phòng VT-CNTT

- Tham dự Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K12-2018 tại TP. Hồ Chí Minh (Từ ngày 25/10 đến 30/11/2018)

- Thành phố HCM

- Thanh tra

- PCTTr. Chinh

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo và dự thảo Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2019

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

Thứ ba

20/11

Sáng

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp cao cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa C20 (Từ ngày 13/11 đến 27/11/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CVP.Kỳ

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

21/11

 

Sáng

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 73 (Từ ngày 21/11 đến 22/11/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

- 08 giờ 30 Họp góp ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 10/10/2018 của BTV TU

- Phòng họp Sở NN-PTNT

- Sở NN-PTNT

- Phòng TT-BCXB

- 08 giờ Kiểm tra lịch Bloc năm 2019

- Các huyện, thành phố

- Thanh tra Sở

- Phòng TT-BCXB, PA.83, xe 16 chỗ

Chiều

- 14 giờ Họp Ban TVTU để cho ý kiến về Tình hình KTXH, ANQP, công tác XDĐ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- Phòng họp Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- PGĐ Lâm

Thứ năm

22/11

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ 30  Họp Ban TVTU để cho ý kiến về Tình hình KTXH, ANQP, công tác XDĐ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; dự toán thu chi ngân sách năm 2019

- Phòng họp Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- PGĐ Lâm

Thứ sáu

23/11

 

Sáng

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (Cà ngày)

- Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- Ban giám đốc

Chiều

- 14 giờ Họp hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở và cấp Tỉnh

- Phòng họp Sở

- Chủ tịch Hội đồng

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 130/QĐ-STTT ngày 09/11/2018