Văn bản tham khảo Văn bản tham khảo

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến để Sở TT&TT hoàn thiện Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước khi trình Bộ TT&TT thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Thực hiện Quyết định 2326 /QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành kế hoạch Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Công văn số 3481/UBND-VP ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai ứng dụng CNTT và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước.
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 9/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh năm 2017
Hiển thị 21 - 40 of 92 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 5