Văn bản tham khảo Văn bản tham khảo

Thực hiện Quyết định 2326 /QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành kế hoạch Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Công văn số 3481/UBND-VP ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai ứng dụng CNTT và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước.
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 9/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh năm 2017
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đối với các đơn vị đã sử dụng Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông để xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì tùy vào thực tế triển khai công việc để tiếp tục sử dụng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.
Hiển thị 21 - 40 of 88 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 5