Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Quyết định Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến để Sở TT&TT hoàn thiện Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước khi trình Bộ TT&TT thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đối với các đơn vị đã sử dụng Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông để xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì tùy vào thực tế triển khai công việc để tiếp tục sử dụng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.