Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Sở Thông tin và Truyền thông gửi tài liệu họp BCĐ 412 đến các đơn vị.
Lấy ý kiến về (DỰ THẢO) ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2018-2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030
Sở Thông tin và Truyền thông gửi mẫu Báo cáo hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng và trân trọng đề nghị Quý Cơ quan tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu để Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyển thông. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ô. Trang Mạch Hoàng Nguyên. CV phụ trách ATTT, email: nguyentmh@sotttt.baria-vungtau.gov.vn. ĐT: 0254 3512226 DĐ: 0909813717 Mẫu báo cáo và tài liệu hướng dẫn cụ thể như file đính kèm
Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài liệu họp ngày 20/3/2018 về lấy ý kiến dự thảo hợp tác giữa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Thực hiện Quyết định 2326 /QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành kế hoạch Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Công văn số 3481/UBND-VP ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai ứng dụng CNTT và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đối với các đơn vị đã sử dụng Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông để xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì tùy vào thực tế triển khai công việc để tiếp tục sử dụng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.
Hiển thị 1 - 20 of 38 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 2