Lĩnh vực Thông tin - Báo chí xuất bản Lĩnh vực Thông tin - Báo chí xuất bản

Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Xem dưới đây

1. Công văn Bộ TNMT

2. Dự thảo Tờ trình Chính phủ

3. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt

4. Báo cáo thuyết minh