Lĩnh vực Thông tin - Báo chí xuất bản Lĩnh vực Thông tin - Báo chí xuất bản

Thông tin, tuyên truyền danh sách khách sạn được UBND tỉnh quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19

Tải dưới đây

1. Quyết định

2. Danh sách Khách sạn