Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành

Tải tại đây

Dự thảo quy chế

Dự thảo Quyết định