Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Xem tại đây

1. Quyết định

2. Phụ lục