Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2020

Xem tại đây

1. Quyết định

2. Phụ lục