Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

Quyết định Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông

Xem tại đây

1. Quyết định

2. Phụ lục