Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác

Kế hoạch Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người dân và các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh

Xem tại đây