Lĩnh vực Thông tin - Báo chí xuất bản Lĩnh vực Thông tin - Báo chí xuất bản

Bảng tổng hợp tôn chỉ, mục đích cơ quan báo chí

https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/139496/Tong-hop-thong-tin-Ton-chi-muc-dich-Bao--tap-chi-in-va-dien-tu.html

https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html