Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thuê phần mềm một cửa điện tử thống nhất (lần 2).

Tải tại đây