Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020).

Công văn triển khai cuộc thi viết thư quốc tế  UPU lần thứ 49 (năm 2020).

                           Tài liệu đính kèm