Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Đánh giá, chấm điểm tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tải tại đây