Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0)

         Ngày 13/09/2019 Bộ Thông tin và Thông ban hành công văn số 3098/BTTTT-KHCN gửi các Bộ, ngành và  UBND các tỉnh, thanh phố về việc Công bố bộ chỉ số Đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0). Bộ chỉ số này được xây dựng phù hợp định hướng và mục tiêu phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam theo quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

         Phiên bản 1.0 của Bộ chỉ số này bao gồm các chỉ số cơ bản nhất cho ĐTTM phù hợp với giai đoạn khởi đầu xây dựng ĐTTM ở Việt Nam, tập trung đánh giá việc ứng dụng CNTT và truyền thông (ICT) trong các hoạt động của đô thị. Với các đô thị mới bắt đầu nghiên cứu, xây dựng ĐTTM, bộ chỉ số này sẽ giúp chính quyền đô thị xác định điểm xuất phát ban đầu của đô thị, đích đến của việc phát triển ĐTTM; các cơ sở để xây dựng kế hoạch tổng thể ĐTTM hay dự án ĐTTM cụ thể; đồng thời giú chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình xây dựng ĐTTM . Với các đô thị đã và đang triển khai ĐTTM, bộ chỉ số này sử dụng để chính quyền theo dõi, kiểm tra sự phát triển của đô thị theo những mục tiêu đã xác định của gia đoạn cũng như hướng đến nâng mức độ phát triển đô thị .

          Bộ chỉ số cơ bản mang tính khung này áp dụng chung cho các đô thị Việt Nam. Trên cơ sở kiến trúc và cấu trúc của Bộ chỉ số này, các Bộ, ngành và địa phương có thể xây dựng các chỉ số ĐTTM theo mục tiêu chuyển ngành, lĩnh vực và đặt thù được phân công quản lý./.

                                                                                                                              VĂN LÊ

                                                                                                                (Nguồn http:// mic.gov.vn)

        Công văn số 3098/BTTTT-KHCN – Tải về