Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Dự thảo Quyết định này quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước

Tải tại đây