Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 02/02/2018 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 về việc Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan trong việc đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn Tỉnh; hạn chế tối đa tình trạng xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông không đồng bộ, thống nhất, chồng chéo giữa các đơn vị, doanh nghiệp với các ngành khác có hạ tầng kỹ thuật;...Ngày 02/02/2018 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 về việc Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo Quy định này, các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan khi xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông phải tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định, phù hợp quy hoạch về viễn thông, của các ngành có liên quan và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh; đảm bảo yêu cầu về an toàn mạng lưới, cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị, an ninh-quốc phòng; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;..Ngoài ra Quy định này cũng nêu rõ:

Việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn Tỉnh của doanh nghiệp; Quy trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn Tỉnh của doanh nghiệp; thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

Hình thức xây dựng và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; các quy định chung; nguyên tắc xây dựng và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; xây dựng và sử dụng chung nhà trạm, cột ăngten trạm BTS; xây dựng và sử dụng chung hệ thống cống, bể cáp; xây dựng và sử dụng chung cột treo cáp; xây dựng và sử dụng chung đường truyền dẫn.

Thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm; trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan, UBND các huyện, thành phố trong quá trình quản lý, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn Tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2018 và được đăng tải trên website tại địa chỉ: 

http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn/vanbanquyphamphapluat

                                                                                                                                                           ĐỨC TOÀN