Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định