Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

Lấy ý kiến góp ý Khung Kiến trúc CQĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (lần 2)
Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến để Sở TT&TT hoàn thiện Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước khi trình Bộ TT&TT thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

 Thực hiện Thông báo kết luận số 326/TB-UBND ngày 10/ 07/ 2017 của UBND Tỉnh và chỉ đạo của đồng chí Đặng Minh Thông  tại cuộc họp trình bày Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (lần 2) ngày 13/9/2017.

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến để Sở TT&TT hoàn thiện Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước khi trình Bộ TT&TT thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Thời gian gửi góp ý: trước ngày 25/9/2017.

Nội dung dự thảo lần 2 Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh BR-VT được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Sở TT&TT, các cơ quan, đơn vị có thể tải về tại đây.