Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2017

Nội dung báo cáo