Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

Công văn số 1004/STTTT-KHTC ngày 19/9/2017

Hướng dẫn quy trình thẩm định lập dự án ứng dụng CNTT