Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Công văn đề nghị góp quy hoạch HTKTVTTĐ của doanh nghiệp Viettel BRVT