Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Hướng dẫn thực hiện chương trình dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2020

Các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình dịch vụ Viễn thông công ích