Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Triển khai chương trình Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Các văn bản liên quan đến việc triển khai chương trình Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh đến năm 2020