Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Tài liệu Tập huấn về số hóa truyền dẫn và phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.
Tài liệu tập huấn về số hóa truyền dẫn và phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 ngày 03/06/2016

Các tài liệu tập huấn về số hóa truyền dẫn và phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 ngày 03/06/2016:

 - Quyết định 2451/QĐ-TTg

- Kế hoạch 21/KH-UBND

 - QCVN 63: 2012/BTTTT Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

 - QCVN 64: 2012/BTTTT Tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2

- QCVN 77: 2013/BTTTT Phổ tần số và tương thích điện từ của MPH KTS DVT-T2

- QCVN 83: 2014/BTTTT Chất lượng tín hiệu THS mặt đất DVB-T2 tại điểm thu

 

-Video,Audio clip tuyên truyền số hóa