Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Tập huấn các văn bản QPPL trong lĩnh vực bưu chính về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vận chuyển trái phép tiền chất và chất ma tuý thông qua mạng bưu chính
Đăng tài tài liệu tập huấn các văn bản QPPL trong lĩnh vực bưu chính về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vận chuyển trái phép tiền chất và chất ma tuý thông qua mạng bưu chính, ngày 27/05/2016 tại Trung tân Hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 Các văn bản QPPL :

           1.Luật Bưu chính số 49/2010/QH12     Tải về 

          2.Nghị định 47/NĐ-CP ngày 17/06/2011     Tải về

          3.Thông tư liên tịch số  01/2006/TTLT-BCA -BBCVT  Tải về

          4.Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA   Tải về