Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Danh sách cấp giấy chứng nhận (xác nhận tạm thời) đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Tỉnh trong năm 2015

Danh sách điểm cung cấp DV trò chơi điện tử công cộng đã cấp và chưa cấp giấy xác nhận đủ điều kiện đến tháng 31/12/2015