Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45 - năm 2016

Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45 - năm 2016