Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016