Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Rà soát, sửa đổi bổ sung danh mục cơ sở hạ tầng mạng viễn thông nằm trong khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản

Công văn đề nghị khoanh định khu vực cấm

                         Bảng thống kê chi tiết