Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Mẫu đơn cấp phép đủ điều kiện kinh doanh internet, trò chơi điện tử công cộng
Các mẫu biểu

Ngày 19/01/2015 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 34/STTTT-BCVT về việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ diue962 kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

 Download mẫu biểu tại đây !