Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai NQ số 24 và Danh mục Xúc tiến đầu tư vùng năm 2022

Mời Quý đại biểu tham khảo tài liệu Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022

1. TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NQ 24

2. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ