Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trên cơ sở Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh thành lập theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ như:

- Nghiên cứu, cho ý kiến và đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, chiến lược, chính sách, đề án, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch, dự án về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh của tỉnh trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu của từng ngành, lĩnh vực do các sở, ban, ngành, địa phương quản lý.

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các cơ quan nhà nước của tỉnh, đảm nhiệm chức năng chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh và an toàn, an ninh mạng tại các sở, ban, ngành, địa phương; báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Chỉ đạo gồm 23 thành viên, Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo của một số Sở, ngành liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm: bảo đảm điều kiện làm việc của Ban Chỉ đạo, là đầu mối tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung công việc được quy định theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

(Nguồn: Quyết định 3324/QĐ-UBND)