Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản quy phạm pháp luật
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 05/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế 01/03/2016
2 60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in 19/06/2014
3 284/QĐ-TTg Quyết định về Ngày Sách Việt Nam 24/02/2014
4 115/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 16/01/2014
5 19/2012/QH13 LUẬT XUẤT BẢN 20/11/2012
6 13/2011/TT-BTTTT Quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài 06/06/2011
7 12/2011/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 27/05/2011
8 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước 10/01/2011
9 29/2010/TT-BTTTT Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh 30/12/2010
10 110/2010/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ 19/11/2010
11 22/2010/TT-BTTTT Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông 06/10/2010
12 72/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm 23/08/2010
Hiển thị 12 kết quả
của 1