Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản quy phạm pháp luật
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 91/2020/NĐ-CP Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 14/08/2020
2 04/2017/TT-BTTTT Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz 24/04/2017
3 675/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tuc hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/03/2017
4 17/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo cột điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/05/2016
5 22/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM” 17/08/2015
6 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận 17/07/2015
7 12/2015/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện 05/05/2015
8 04/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz 31/03/2015
9 25/2014/QĐ-UBND Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND Tỉnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Tỉnh 17/06/2014
10 2/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 10/03/2014
11 11/2014/QĐ-TTg Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 27/01/2014
12 17/2013/TT- BTTTT Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã 02/08/2013
13 21/2012/TT-BTTTT Quy định về hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về bưu chính 17/12/2012
14 1746/QĐ-TTg Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông. 16/11/2012
15 08/2012/TT-BTTTT Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 72/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 2011-2013 24/06/2012
16 26/2011/TT-BTTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông 04/10/2011
17 16/2011/TT-BTTTT Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện 30/06/2011
18 17/2011/TT-BTTT Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 30/06/2011
19 18/2011/TT-BTTTT Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 30/06/2011
20 20/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền 24/03/2011
Hiển thị 1 - 20 of 24 kết quả.
của 2