Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Bưu chính viễn thông
Ngày 23/6/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Ngày 23/6/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT về quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
Ngày 23/6/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013.
Ngày 23/6/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.
Ngày 23/6/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.
Hiển thị 1 - 5 of 75 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 15

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT