Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Hợp nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định số 1349/QĐ-UBND Về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định số 1349/QĐ-UBND Về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  có chức năng, nhiệm vụ: 

   - Nghiên cứu, cho ý kiến và đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, chiến lược, chính sách, đề án, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh.

   - Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch, dự án về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh của tỉnh trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu của từng ngành, lĩnh vực do các sở, ban, ngành, địa phương quản lý.

  - Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các cơ quan nhà nước của tỉnh, đảm nhiệm chức năng chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

  - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh và an toàn, an ninh mạng tại các sở, ban, ngành, địa phương; báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Trưởng ban chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm: bảo đảm điều kiện làm việc của Ban Chỉ đạo, là đầu mối tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung công việc được quy định theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập, kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

           Quyết định số 1349/QĐ-UBND                                                                          VĂN LÊ                                                                   


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147114
Số người đang truy cập: 10

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ