Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

    Ngày 27 tháng 03 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  đã ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND  Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

   Theo quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  gồm: Trưởng ban là Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh;  Phó Trưởng ban thường trực là Ông  Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ; Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban ; Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT&TT, Phó trưởng ban; các thành viên của Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo  các sở, ngành : VP UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ,  Tài nguyên và Môi trường ; VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu, Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu, Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là thành viên.

    Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau:

   1. Nghiên cứu, đề xuất trình UBND tỉnh các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp thúc đẩy phát triển, xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số;

   2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, Đề án ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, đảm bảo phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh cũng như khung Chính phủ điện tử;

   3. Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các cơ quan nhà nước của tỉnh, đảm nhiệm chức năng chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg;

   4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

   5. Theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thực hiện công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND tỉnh;

   6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

   Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm: là đầu mối tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung công việc được quy định theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành, sửa đổi Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo trên cơ sở đề nghị của các sở, ban, ngành tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo.

   Cùng ngày, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 40/QĐ-BCĐ Ban hành quy chế hoạch động của Ban Chỉ đạo./.

                                                                                                                               TRÀ QUẾ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856155
Số người đang truy cập: 7

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển