Thông tin - Báo chí - xuất bản Thông tin - Báo chí - xuất bản

Triển khai công tác Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

   Thông tin cơ sở là bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước ta, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; phổ biến thông tin thiết thực đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân; là phương tiện chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở.

    Xác định tầm quan trọng  của thông tin cơ sở trong công tác thông tin, tuyên truyền  và tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, về triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư Khoá XII và Hướng dẫn 31-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; văn bản số 934/TTCS-VP ngày 01/11/2019 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông  xây dựng kế hoạch triển khai công tác Thông tin cơ sở  năm 2020 , thực hiện thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài  truyền thanh – truyền hình cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến người dân  trong đó tập trung và một số nội dung như sau:

   - Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2020.

   - Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

   - Tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2020 và những năm tiếp theo hoặc các nhiệm vụ tuyên truyền đột xuất theo chỉ đạo của Chính Phủ hoặc Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông  như :

   Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ; Tuyên truyền Chương trình sức khỏe Việt Nam theo Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 2/9/2018 của Thủ tướng Chính Phủ;

   Tuyên truyền Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 theo Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ; Tuyên truyền Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2020" theo Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính Phủ;Tuyên truyền Chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính Phủ;

   Thực hiện Đề án "Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch" theo Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 9/01/2019 của Thủ tướng Chính Phủ; Kế hoạch Truyền thông về Đề án xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020 theo Quyết định số 239/QĐ-BTTTT ngày 01/3/2019 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch thông tin tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 theo Quyết định số 637/QĐ-BTTTT ngày 3/5/2018 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

   Chương trình Truyền thông quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 – 2025 theo Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 17/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

   Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 367/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025 theo Quyết định 374/QĐ-BTTTT ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

   Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền đột xuất hoặc theo từng chủ đề chuyên đề như: Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển đảo; Tuyên truyền về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường,  về an toàn giao thông, phòng chống tác hại của thuốc lá …

                                                                                                                                             VĂN LÊ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856317
Số người đang truy cập: 15

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển