Hoạt động Đảng - Đoàn thể Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII
Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – năm cuối thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020, đồng thời cũng là năm diễn ra sự kiện lớn như: Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;

       Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – năm cuối thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020, đồng thời cũng là năm diễn ra sự kiện lớn như: Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

   Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 19/KH-STTTT ngày 18/02/2020 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 , với mục đích nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng thời, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát huy những sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh toàn diện, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nội bộ đoàn kết tốt. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật CBCC, pháp luật nhà nước; Góp phần hoàn thành các tiêu chí đã đề ra, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 của tỉnh.

   Nội dung  phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua của Sở trong năm 2020 tập trung vào các nội dung chính như sau:

   1.Tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI với Chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông tiên tiến, hiện đại, hoạt động hiệu quả, an toàn và tin cậy, có độ bao phủ rộng khắp.

   Tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành, tăng cường công tác thực thi đảm bảo cho pháp luật, cơ chế, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đưa ngành thông tin và truyền thông phát triển nhanh và bền vững; phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả ; phát triển lĩnh vực báo chí, xuất bản đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy hoạch và định hướng đề ra.

   Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc; Thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước của Sở trên lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.                                                                                     

   2.Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua "Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"giai đoạn 2016 - 2020.

   Hướng dẫn và cụ thể hóa các văn bản xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Nghiên cứu kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tham gia, hỗ trợ trong việc xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả. Thực hiện tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào xây dựng nông thôn mới.

   3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, triển khai thực hiện Kế hoạch số 79/KH-STTTT ngày 25/12/2019 của Sở TT&TT về cải cách hành chính năm 2020. Đảm bảo thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.

   Thi đua đẩy mạnh cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; trong đó tập trung xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Nâng cao tỷ lệ cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.

   3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động; Biểu dương tôn vinh các gương điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND Tỉnh về phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016-2020; Biểu dương gương "Người tốt, việc tốt"; Hưởng ứng các phong trào như : Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau"; Phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế"; Phong trào "Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới"; Phong trào "Cán bộ công chức thực hiện văn hóa công sở" theo Kế hoạch số 71/KH-STTTT ngày 23/10/2019 của Sở TT&TT; Phong trào "Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu" theo Kế hoạch số 02/KH-STTTT ngày 05/12/2019 của Sở TT&TT; Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành Thông tin và Truyền thông 28/8 ...

   4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xét khen thưởng, chất lượng xét sáng kiến hiệu quả. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo chính xác, khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng, đúng quy định. Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp và công chức, viên chức không làm công tác quản lý; tăng cường khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

   5. Nâng cao chất lượng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường vai trò tham mưu của các thành viên trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nội dung về thực hiện pháp luật thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, bất cập kịp thời chấn chỉnh và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị và thắc mắc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

   Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua trong năm 2020, Sở Thông tin và tuyền thông kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của cơ quan, của cấp trên, của ngành và địa phương phát động;  góp phần hoàn thành các tiêu chí đã đề ra, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế họach của Sở trong năm 2020./.

                                                                                                                                              TRÀ QUẾ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147131
Số người đang truy cập: 5

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ