Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Chỉ thị 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật VTTĐ

   Ngày 11/11/2019 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông. Theo đó Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ như sau:

    Đối với các doanh nghiệp viễn thông: triển khai việc chia sẻ, sử dụng chung trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng kế hoạch phát triển cột ăng ten, cống bể cáp, cột treo cáp và nhà trạm viễn thông của doanh nghiệp theo từng tỉnh/thành phố; định kỳ hàng năm (trong quý 4) báo cáo các Sở Thông tin và Truyền thông để tập hợp, quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và phương án sử dụng chung hạ tầng tại địa phương.

 

Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng chung cột ăngten của Đài truyền thanh huyện Đất Đỏ

   Đối với các Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tại địa phương (Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, điện lực, cấp thoát nước...) để xác định, công bố công khai hạ tầng kỹ thuật liên ngành (điện lực, cấp thoát nước, giao thông, xây dựng...) mà các doanh nghiệp viễn thông có thể sử dụng chung; báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phương án tạo điều kiện (về trình tự, thủ tục, thời gian,...) trong việc phê duyệt, cấp phép, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các doanh nghiệp, đơn vị có sự phối hợp xây dựng, sử dụng chung.

   Đối với Cục Viễn thông: chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông các nội dung của chỉ thị nhằm thúc đẩy việc xây dựng, sử dụng chung, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dựng và sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông trong việc xem xét, xử lý vướng mắc, tranh chấp về sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và hạ tầng kỹ thuật liên ngành, từ đó đưa ra các khuyến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng trên phạm vi toàn quốc.

   Trên cơ sở các quy định nêu trên, ngày 26/11/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1653/STTTT-VTCNTT triển khai Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết, tổ chức thực hiện.

(Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 được đăng tải trên website tại địa chỉ http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat)

                       ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4124431
Số người đang truy cập: 18

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung