Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai Thông tư 07/2019/TT-BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 16/8/2019 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTTTT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất. Thông tư này có 3 điều, bao gồm các nội dung như: ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BTTT về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BTTT, các đối tượng áp dụng bao gồm: cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải đảm bảo chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất phù hợp với quy chuẩn này, thực hiện công bố chất lượng dịch vụ và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành;…

Trên cơ sở Thông tư số 07/2019/TT-BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 16/9/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1254/STTTT-VTCNTT triển khai đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan biết, tổ chức thực hiện.

(Thông tư số 07/2019/TT-BTTTT ngày 16/8/2019 được đăng tải trên website tại địa chỉ http://mic.gov.vn/vanbanquanly)  

 

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4124309
Số người đang truy cập: 20

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung