Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 04 tháng 06 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

    Ngày 04 tháng 06 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

    Theo quyết định  thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  gồm: Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh;  Phó Trưởng ban thường trực là Ông  Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ; Ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mời là Phó Trưởng Ban ; Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký ban chỉ đạo là  Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT&TT; các thành viên của Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo  các sở, ngành : VP UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ,  Tài nguyên và Môi trường và mời lãnh đạo VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu, Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu, Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là thành viên.

    Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

   1. Nghiên cứu, đề xuất trình UBND tỉnh các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp thúc đẩy phát triển, xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số;

   2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, Đề án ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh cũng như khung Chính phủ điện tử;

   3. Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các cơ quan nhà nước của tỉnh, đảm nhiệm chức năng chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg;

   4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

   5. Theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thực hiện công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND tỉnh;

   6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

    Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm: là đầu mối tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung công việc được quy định theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo trên cơ sở đề nghị của các Sở, ban, ngành tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo.

   Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành./.

                                                                                                                                                          VĂN LÊ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5994981
Số người đang truy cập: 23

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung