Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

UBND tỉnh BR-VT phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh

     Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh BR-VT, phiên bản 1.0.

     Nội dung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh BR-VT bao gồm 08 thành phần: Đối tượng sử dụng; Kênh truy cập; Dịch vụ cổng thông tin điện tử; Dịch vụ công trực tuyến; Ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Các dịch vụ, nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh (LGSP); Cơ sở hạ tầng kỹ thuật; Quản lý chỉ đạo và 06 bước mô tả kiến trúc thành phần: Kiến trúc nghiệp vụ; Kiến trúc ứng dụng; Kiến trúc thông tin, dữ liệu; Kiến trúc công nghệ; Kiến trúc an toàn và an ninh thông tin; Các tiêu chuẩn công nghệ thông tin áp dụng cho Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh BR-VT.

Lộ trình, kế hoạch triển khai được chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn 1 (2016-2020) và giai đoạn 2 (từ năm 2021).

Về tổ chức thực hiện: giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 1. Tổ chức công bố, tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tạo chuyên mục trên Cổng TTĐT của tỉnh để đăng tải nội dung chi tiết Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh và các văn bản, tài liệu hướng dẫn liên quan.

 2. Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

 3. Theo dõi, duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với tình hình triển khai Chính phủ điện tử và thực tế của địa phương.

 4. Tham mưu ban hành các quy định, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật-công nghệ cần thiết phục vụ cho việc xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh theo Kiến trúc đã được phê duyệt.

 5. Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình ứng dụng CNTT hàng năm, trung hạn và dài hạn của tỉnh phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

 6. Thẩm định hoặc tham gia cho ý kiến về chuyên môn đối với các nội dung, dự án đầu tư trong lĩnh vực CNTT đảm bảo tuân  thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

 7. Chủ trì, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, áp dụng và tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ 06 tháng, năm và đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết để thúc đẩy thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh./.

Hoài Nam

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693308
Số người đang truy cập: 7

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển