Hoạt động Đảng - Đoàn thể Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc.
Ngày 14/03/2018, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-STTTT về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

        Phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc.

          Ngày 14/03/2018,  Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-STTTT về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

          Theo đó, nội dung thi đua là quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đôi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

       Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016- 2020. Có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực và tạo sức lan tỏa, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng của ngành thông tin và truyền thông.

          Ngành TT&TT tổ chức phát động đợt thi đua sâu rộng trong toàn ngành, góp phần phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018; đồng thời, cổ vũ, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua phong trào thi đua. Sở TT&TTtiếp tục thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-UBND tỉnh ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh; đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường phòng, chống tham nhũng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện chế độ công chức, công vụ; nâng cao tỉnh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng và trước thời gian quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước.

         

          Yêu cầu của phong trào thi đua là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành thông tin và truyền thông về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; khẳng định thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm mục tiêu làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                                                                     Xuân Hương

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147356
Số người đang truy cập: 6

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ